Càng gắn gàu xúc xe nâng

Gàu xúc gắn vào càng xe nâng hàng.

Liên hệ: 0913 635 131 – admin@epsasia.com.vn

0913635131