Càng double deep – lấy hàng trong sâu

Càng double deep – lấy hàng trong sâu gồm 2 loại: dạng cắt kéo và càng vươn thẳng.

Liên hệ: 0913 635 131 – admin@epsasia.com.vn

0913635131